Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zin in eten ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62176811

Begrippen:

Deelnemer: Individu of groep die deel wenst te nemen aan een workshop of voorlichtingsbijeenkomst verzorgt door Zin in eten.

Kookcursus: geheel van minimaal 4 (tenzij anders overeengekomen) en maximaal 10 deelnemers die gezamenlijk, maar wel individueel deelnemen.

Voorlichtingsbijeenkomst: geheel van minimaal 10 (tenzij anders overeengekomen) en maximaal 50 deelnemers die gezamenlijk, maar wel individueel deelnemen.

Reserveringen en betaling en inschrijving:

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.

Inschrijving op een voorlichtingsbijeenkomst of een kookworkshop kan via aanmelden per mail onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

De inschrijving voor een voorlichtingsbijeenkomst of een kookworkshop is pas bindend als de aanmelding door ons schriftelijk of per e-mail bevestigd is.

Betalingen geschieden contant of via de bank tenzij anders overeengekomen. Voor betalingen via de bank hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.

Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL61 ABNA 0404773478, onder vermelding van datum en naam.

Het is (nog) niet mogelijk ter plekke te betalen met uw pinpas of creditcard.

Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Het is ook mogelijk per factuur te voldoen, we brengen dan zakelijke BTW in rekening, dan via de mail de factuurgegevens doorgeven. De betaaltermijn van de factuur is 14 dagen.

In geval van wanbetaling is Zin in eten gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op deelnemer.

Indien de bijstelling een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient dit met Zin in eten besproken te worden of dit mogelijk is.

Annuleren
Zin in eten behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookworkshop niet door te laten gaan. Zin in eten zal dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de deelnemer doorgeven.

Wanneer een reservering is gemaakt gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering van meer dan 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door deelnemer is geen vergoeding verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door de deelnemer bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
  • Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop of het evenement door de deelnemer zijn de kosten 100% van het factuurbedrag.
  • Bij het niet verschijnen van de deelnemer op de datum van de workshop of het evenement wordt de factuur voor 100% verstuurd.

Aansprakelijkheid

Zin in eten is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.

Zin in eten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor calamiteiten of onvoorziene omstandigheden waardoor de activiteit geen doorgang kan vinden.

Zin in eten is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij deelnemer tengevolge van deelname aan onze activiteiten.

Zin in eten is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemer meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

Van de deelnemer wordt verwacht dat tijdens de workshop of het evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.

Van de deelnemer wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaat.

Van de deelnemer wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de cursusleiders/opdrachtnemer opvolgen, vooral die met betrekking tot veiligheid.

Bij een buitenactiviteit dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast.

Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig is behoudt Zin in eten zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van tenminste dezelfde waarde te gebruiken.

Het is niet toegestaan bij Zin in eten te roken.